Autorizačné osvedčenie SKSI

Inžinier pre statiku stavieb.
Imac
 

Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 4 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený :

● na vykonávanie odborných činností vo výstavbe vyhradených statikovi stavby podľa všeobecných predpisov, najmä na: . . .

a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb,
b) overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb,
c) vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky a
d) technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb.

Držiteľ tohto osvedčenia podľa § 5 ods. 6 Zákona SNR č. 138/1992 Zb.o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ďalej:

a) vypracúva odborné posudky a odhady,
b) vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.